برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آموزش سلامت :

پرسنل واحد :

آرزو پرون 

سمت : کارشناس آموزش سلامت 

تحصیلات : مهندسی بهداشت محیط

تلفن داخلی : 220

تلفن مستقیم: 44626604-044

چرا آموزش سلامت:

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که بر تأثیر عامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می‌شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آنها در گسترش شیوه های زندگی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می‌کند.آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی ازحمایت های آموزشی ، ساختاری ، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است .آموزش دهندگان سلامت ، پیشگامانی هستند که همیشه طالب درک جدیدی از رفتار انسانی و راه های جدید کار برد دانش خویش به منظور حل مشکلات فردی و اجتماعی می‌باشند . تمام مراقبین سلامت ( و بیش از آن تمام فعالان توسعه پایدار ) آموزش دهنده سلامت هستند و این افتخاری است که توسعه و تقویت آن نیازمند برنامه ریزی دقیق برای توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه می‌باشد .گستردگی طیف آموزش دهندگان سلامت از وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تا بهورزان سخت کوش و فداکار و رابطان پر افتخار سلامت ، فرصتی است که باید با افزایش آشنائی آنان با دانش ها و مهارت های مورد نیاز برای ارائه انواع خدمات آموزش سلامت از مرحله تعیین نیازها تا اجرا و پایش و ارزشیابی مداخلات آموزشی سلامت ، تقویت گردد. 

 

شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت در مرکز بهداشت شهرستانها :

 

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف گروه آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه 
 • برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و و سایر شواهد در شهرستان
 • ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

·         آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

·         برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

·         ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

·         توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

·         جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

·         همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

·         مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاه های مقاومت بسیج، بیمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در شهرستان

·         مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

·         توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

·         مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

·         همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

·         جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

·         حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

·         شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

·         همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان

شرح وظایف خانه های بهداشت در آموزش سلامت:

 • مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
 • تعیین اولویت های بهداشتی
 • برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
 •  تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
 •  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
 •  تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
 • جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
 • تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
 • پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
 • توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش  

 شرح وظایف پزشک در برنامه آموزش سلامت:

·         نیازسنجی آموزشی منطقه

·         تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشکلات و معضلات بهداشتی منطقه و نیازسنجی بعمل آمده

·         برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش بهداشتی مردم با توجه به اولویت ها و چهره اپیدمیولوژیک جامعه

·         آشنایی با شیوه های آموزش به روش نوین و مشارکتی

·         آموزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزش به مردم

·           تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)

·           ارتقاء دانش و مهارت کارکنان مرکز از طریق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی

·           ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه به مرکز

·         تشکیل  حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط پزشک مرکز

·         جلب  مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی در  اجرا ی برنامه آموزشی

·           پایش ،نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ارائه طریق به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی

·           نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت

·           آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشکلات

·           تشکیل جلسه درون بخشی با پرسنل مرکز و تهیه برنامه مداخله ای بصورت تیمی به منظور رفع مشکل بهداشتی منطقه

·         نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی کاردانان، کارشناسان و بهورزان خانه های بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود کیفیت آموزش

·            نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز


شرح وظایف کاردان و کارشناس بهداشتی در آموزش سلامت :

·         نیازسنجی آموزشی منطقه

·         تعیین ، مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسایل و مشکلات بهداشتی مناطق تحت پوشش مرکز و اولویت بندی آنها و مشخص کردن سهم آموزش در هر مشکل

·         برنامه ریزی آموزشی بر اساس تعیین اولویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه

·           تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)

·           طراحی برنامه های مداخله ای در جهت حل مشکل منطقه

·           اجرای برنامه آموزشی با روشهای نوین متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش

·          ارزشیابی آموزشها و نتایج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعیین اثر بخشی آموزشی

·         نظارت ، ارزشیابی بر اجرای برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی بر خانه های بهداشت

·          همکاری با بهورزان در زمینه آموزشهایی که از عهده بهورزان خارج است

·         نظارت بر شیوه های آموزشی که توسط بهورزان در خانه های بهداشت ارایه می گردد با توجه به گروه مخاطب

·         ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه  توسط مامای خانواده و بصورت فصلی توسط کاردان یا کارشناس منطقه به مرکز

·         تشکیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یک ماه توسط کاردان یا کارشناس مرکز

·         ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزارشده توسط بهورز و تجزیه و تحلیل اطلاعات

·         فرم ارزشیابی از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش

·         نظارت ، کنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مرکز

·         تاکید بر آموزش بهورزان در زمینه مواردی که سطح آگاهی آموزش گیرندگان در ارزشیابی بعمل آمده پایین است

·         17.   توزیع صحیح نشریات آموزشی از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه های بهداشت و نظارت بر نصب جایگاه مناسب پوسترها در خانه های بهداشت

·          گسترش فضاهای آموزشی (مدرسه ، مسجد و ...)

·         نظارت وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت

·         تقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی ، اجرای  و ارزشیابی مسایل سلامت

·         برگزاری جلسه آموزشی جهت بهورزان مناطق تحت پوشش

·         پیگیری طرح بسیج سلامت در منطقه و نظارت بر فعالیت های آموزشی فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به نیروههای تحت پوشش

·         جمع آوری و ارسال گزارش فعالیت های آموزشی اجرا شده توسط فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج به مرکز

·         برگزاری جلسات آموزشی جهت فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج بر اساس مشکل منطقه

تنظیمات قالب