برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف  مسئول دبیرخانه

پرسنل واحد :

سید رحیم مهدوی - مسئول دفتر و دبیرخانه

 

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و بر طبق مقررات ، وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد :

- دریافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده و تقسیم آن به قسمت های تابع اداره بر اساس اختیارا ت تفویض شده .

- تحویل پیش نویس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه  برگ ها و دستور العمل ها به ماشین نویسی پس از امضا ی مقام مربوط .

- اقدام به منظور مقابله ی نامه ها و تطبیق پیش نویش ها با متن تایپ شده و رفع نواقص آن .

 - اقدام به تکثیر بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمونه برگ ها و غیره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعایت صرفه جویی .

- تطبیق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد و تأیید و گواهی آن ها .

- ارجاع نامه های ماشین شده به مدیریت یا معاونین برای امضا بر حسب تفویض اختیار .

- پاسخگویی به سؤالات مراجعان و انجام راهنمایی های لازم .

- تهیه پیش نویس مکاتبات لازم .

- انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.

 

تلفن:

تلفن داخلی : 211

تلفن مستقیم : 44624956 - 044

تنظیمات قالب