برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد گسترش مرکز بهداشت 

فرهاد فرخ زاده

مسئول گسترش 

 

خانم بیگرد آهنی 

کارشناس گسترش 

 

تلفن داخلی 219

معرفی واحد

جریان شکل گیری شبکه های بهداشتی درمانی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ( از سال 1358 ) آغاز گردیده و در سطح وزارت بهداشت گروههای کاری متعدد متشکل از صاحبنظران و اساتید وقت  تشکیل گردید از جمله این گروهها می‌توان به گروه برنامه ریزی خدمات بهداشتی ( با 5 کمیته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، بهداشت محیط  اشاره نمود. ) سیاست ها و خط مشی ها و اولویتهای برنامه های بهداشتی در سال 1360 تهیه و ارائه گردید . سپس شرح وظایف ارتباط واحدها ، نیروی انسانی مورد نیاز و تنظیم برخی از معیارها و استانداردها برای خدمات تدوین گردید . برای روشن شدن مفهوم ، مسیر و حجم عملیات اجرائی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهیه طرح های گسترش شبکه ها ضرورت پیدا کرد .

به منظور آگاهی کامل از وضعیت جغرافیائی ، فرهنگی و ارتباطی مناطق روستائی هر شهرستان از کارشناسان مجرب استانها خواسته شد که نسبت به گردآوری و ارائه نسخه های خطی طرحهای گسترش اقدام نمایند . پس از بررسیهای کارشناسان و مسوولان کشوری در سال 1363 اولین نسخه طرح گسترش شهرستانها آماده گردید . همزمان با آغاز دوره وزارت آقای دکتر علیرضا مرندی و انتصاب آقای دکتر حسین ملک افضلی ( به عنوان معاون بهداشتی وزارت ) زمینه جدی اجرای طرحهای شبکه ها فراهم شد. ابتدا طرح استان در آذربایجان غربی به صورت پایلوت اجرا شده و پس از رفع مشکلات یک شهرستان از هر استان که بهتر می‌توانست از حمایت نمایندگان مجلس و شورای اسلامی برخوردار باشد . انتخاب شده و طرح در آن اجرا شد . در استان فارس شهرستان فسا در سال 1364  به عنوان شهرستان نمونه زیر پوشش طرح گسترش قرار گرفت .

از آن سال به بعد دیگر شهرستانها نیز به تدریج زیر پوشش طرح قرار گرفتند ( به گونه ای که در سال 1370 کلیه شهرستانهای استان فارس زیر پوشش طرح قرار داشتند .)

متولی پیگیری اجرای برنامه های نظام شبکه در مراکز بهداشت استانها گروه گسترش شبکه ها و در مراکز بهداشت شهرستانها واحد گسترش شبکه می‌باشد ( در شهرستانهای بزرگ نیز مراکز آموزش بهورزی در جهت تربیت بهورزان جدید اقدام می‌نمایند )  بازآموزی بهورزان شاغل نیز در شهرستانها با پیگیری مرکز آموزش بهورزی ، ستاد گسترش شبکه و مشارکت واحدهای ستادی شهرستان انجام می‌گیرد

اهم فعالیت های واحد:

 • شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی وتوانایی های بالقوه منطقه وتهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی واجتماعی کشور
 • بررسی، مطالعه ، برآورد ومکان یابی واحدهای بهداشتی درمانی
 •  پیشنهاد ایجاد وراه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
 • مطالعه وبازنگری طرح های گسترش باتوجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی وجمعیتی ایجادشده درمنطقه
 • بررسی، پیش بیی وتهیه وتوزیع منابع موردنیاز جهت راه اندازی واحدها
 • برآورد وتامین وتوزیع نیروی انسانی درقالب نیروهای موقت (طرحی وپیام آور) ، قراردادی واستخدام رسمی وپیمانی
 • نظارت برنحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
 • جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع واستقرار واحدهای بهداشتی درمانی
 • جلب مشارکت جامعه درتوسعه برنامه های نظام سلامت (محلات،مساجد،مدارس وشوراها و..)
 • اجرای ضوابط مربوط به نظارت برپذیرش وگزینش بهورزان موردنیاز
 • نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب وتربیت بهورزان
 • بررسی پیش بینی وبرآورد منابع لازم به منظور بهبود استاندارد فضاهای بهداشتی، تجهیزات ونیروی انسانی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ودوره های بازآموزی جهت نیروهای انسانی شاغل
 • همکاری مستقیم با فصلنامه بهورز درخصوص تعیین نیازهای آموزشی بهورزان مشارکت درتهیه مقالات
 • مدیریت، طراحی وتدوین برنامه های آموزشی براساس مفاهیم بنیادی نظام سلامت جهت پزشکان ونیروهای جدید نظام بهداشتی
 • برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی در راستای بهبود روشها واستانداردهای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی درمانی استان به منظور تقویت روند برنامه ریزی عملیاتی
 • طراحی، ارائه وانجام پروژه های تحقیقاتی درخصوص ارتقاء وبهبود کیفیت خدمات
 • بررسی، مطالعه وتجزیه وتحلیل داده های آماری ومطابقت آن با نیازهای منطقه ای وتعیین اولویت ها وتنظیم برنامه های سالیانه ومیان مدت
 • نظارت بر اجرای ضوابط ومقررات گسترش واحدهای بهداشتی
 • جمع آوری، استنتاج ، تجزیه وتحلیل وانتشارات اطلاعات حاصل از وقایع حیاتی حاصل از زیجهای حیاتی خانه های بهداشت وارائه گزارشات مدون درسطح درون بخشی، میان بخشی و برون بخشی
 • اجرای برنامه نظام ثبت مرگ ومیر
 • ترسیم دقیق چهره مرگ وبیماری درجامعه، به منظور شناسایی علل بروز ومقابله با عوامل سبب ساز آن
 • اجرای برنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده

اهداف و فعالیت های واحد :

 

-         رسیدن به فعالیت ۱۰۰% واحدهای بهداشتی برابر طرح گسترش جاری

 

-         رسیدن به اهداف خدمات بهداشتی اولیه (P.H.C)

 

-         آماده سازی جهت فعالیت سایر واحدها و گروه ها

 

مطالب آموزشی که توسط واحد تهیه می شود از قبیل موارد ذیل می باشد :

 

-         تهیه مطالب آموزشی منطبق با سیستم جهت نیروهای جدیدالورود

 

-         تهیه مطالب آموزشی جهت حین خدمت کارکنان

 

-         تهیه طرح درس جهت نیروهای گسترش (اختصاصی

تنظیمات قالب