انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات

 

نام ونام خانوادگی:سید عبدالله شیخ زاده

سمت:مسئول انبار ملزومات و تجهیزات شبکه بهداشت و درمان اشنویه

محل خدمت:ستاد شبکه

تلفن واحد انبار:داخلی213ومستقیم04444631471