واحد تغذیه

واحد تغذیه

پرسنل :

نسرین علی میرزایی

سمت :کارشناس تغذیه

 

رشته: علوم تغذیه

 

تلفن داخلی : 220

 

ماموريت بهبودتغذيه شهرستان اشنویه :

 كمك به بهبود امنيت غذايي آحاد مردم ساكن درشهرستان از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي ، افزايش سواد وفرهنگ تغذيه اي ورهايي از بيماري هاي مرتبط با تغذيه درچارچوب اهداف وسياست هاي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وبا استفاده از تمهيداتي ازقبيل مشاركت درتدوين سياست هاي نوين درعرصه غذاوتغذيه ، فرهنگسازي تغذيه صحيح، تحقيق وپايش واقدامات پيشگيرانه ودرماني درحيطه بيماري هاي مرتبط با تغذيه

 شرح وظايف :

-  اجراي طرح هاي مداخله اي ، پژوهشي ،آموزشي واطلاع رساني درخصوص بهبود تغذيه شهرستان

-  ارائه خدمات مشورتي درزمينه فعاليت ها

- اجرایبرنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت بهبود تغذيه استان درقالب اهداف وسياست هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت

- ارزيابي برنامه هاي بهبود تغذيه شهرستان وتهيه گزارش از پيشرفت برنامه ها وارائه پيشنهادات اصلاحي به مديرمافوق ودفتر بهبود تغذيه استان

- جلب همكاري سازمانها ، موسسات ونهادهاي مرتبط با بهبود تغذيه  شهرستان درخصوص اجراي برنامه ها وطرح هاي استاني بهبود تغذيه جامعه

- همكاري با دانشگاهها وموسسات آموزشي وپژوهشي استان درخصوص طراحي واجراي طرح هاي آموزشي وپژوهشي مرتبط با بهبود تغذيه استان

- ايجاد هماهنگي بين فعاليت ها ی كارشناسان وكاركنان شاغل در برنامه هاي بهبود تغذيه شهرستان

- نظارت برحسن اجراي برنامه ها وفعاليت ها ي بهبود تغذيه شهرستان

- همكاري تخصصي باساير كارشناسان امور بهبودتغذيه استان  درساير بخش ها دراجراي برنامه ها وفعاليت هاي بهبود تغذيه استان

-  تهيه وتدوين مطالب آموزشي مناسب براي آموزش كاركنان وعموم مردم با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه استان

-  تهيه وارائه پيشنهاد جهت ارتقاء دانش ومهارتهاي كارشناسان و کاردانان مجری طرحهای واحد تغذیه

- برنامه ريزي وبرگزاري دوره هاي آموزشي وبازآموزي  درزمينه تغذيه جامعه براي  كاركنان بين بخشي ودرون بخشي

-  ارائه خدمات مشورتي تخصصي به كارشناسان و کاردانان مجری طرحهای واحد تغذیه درخصوص برنامه ريزي واجراي فعاليت هاي بهبود تغذيه شهرستان

-  تعيين اولويتهاي  برنامه هاي آموزشي  تغذيه ،اطلاع رساني وپايشي برنامه هاي بهبود تغذيه شهرستان

- نظارت بررعايت دستورعمل ها وضوابط تخصصي واداري درحوزه مسئوليت خود

- انجام سايرامور مرتبط با برنامه ريزي وسياستگذاري ونظارت بربرنامه هاي بهبود تغذيه شهرستان كه از سوي مقامات مافوق ارجاع مي شود

هدف كلي:

 بهبودشيوه زندگي مردم درراستاي ارتقاء سلامت جامعه

 اهداف اختصاصي:

 1-     افزایش سواد تغذیه ای گروههای هدف اولویت دار

 2-     افزایش میانگین دریافت اقلام اصلی سبد غذایی (میوه ها، سبزی ها، شیر ولبنیات وحبوبات) در خانواده ها

 3-     افزایش مصرف غلات سبوس دار

 4-     کاهش میزان مصرف  نمک ، قندهای ساده و چربی