فرآیند پذیرش بیمار

راهنمای نحوه ی پذیرش بیمار بستری

- حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش 

- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

- ارائه کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه ، معرفی نامه بیمه تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی)

- ارائه توضیحات مورد نیاز در خصوص هزینه بیمارستان و مراجعه بیمار به صندوق جهت هزینه الحساب (در صورتی که بیمار بیمه نباشد(

- جواب دادن به سوالات متصدی پذیرش

- ثبت اطلاعات اولیه بیمار در سیستم HIS بیمارستان و اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراهان وی

- ارائه پرونده ، دستبند و ست وسایل شخصی بیمار

- راهنمایی بیمار به بخش مربوطه