روابط عمومی و اطلاع رسانی

نام واحد : روابط عمومی و اطلاع رسانی

مسئول واحد : فیروز امیری

تلفن مستقیم : 04444630331

داخلی : 211

موبایل : 09149421561