امور عمومی

امور عمومی

داوود بشیری

پست سازمانی : مسئول امور عمومی

تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط