گسترش

فرهاد فرخ زاده

مسئول گسترش 

تلفن داخلی 219

معرفی واحد

جريان شكل گيري شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در بعد از انقلاب اسلامي ( از سال 1358 ) آغاز گرديده و در سطح وزارت بهداشت گروههاي كاري متعدد متشكل از صاحبنظران و اساتيد وقت  تشكيل گرديد از جمله اين گروهها مي‌توان به گروه برنامه ريزي خدمات بهداشتي ( با 5 كميته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بيماريهاي واگير و غير واگير ، بهداشت محيط  اشاره نمود. ) سياست ها و خط مشي ها و اولويتهاي برنامه هاي بهداشتي در سال 1360 تهيه و ارائه گرديد . سپس شرح وظايف ارتباط واحدها ، نيروي انساني مورد نياز و تنظيم برخي از معيارها و استانداردها براي خدمات تدوين گرديد . براي روشن شدن مفهوم ، مسير و حجم عمليات اجرائي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهيه طرح هاي گسترش شبكه ها ضرورت پيدا كرد .

به منظور آگاهي كامل از وضعيت جغرافيائي ، فرهنگي و ارتباطي مناطق روستائي هر شهرستان از كارشناسان مجرب استانها خواسته شد كه نسبت به گردآوري و ارائه نسخه هاي خطي طرحهاي گسترش اقدام نمايند . پس از بررسيهاي كارشناسان و مسوولان كشوري در سال 1363 اولين نسخه طرح گسترش شهرستانها آماده گرديد . همزمان با آغاز دوره وزارت آقاي دكتر عليرضا مرندي و انتصاب آقاي دكتر حسين ملك افضلي ( به عنوان معاون بهداشتي وزارت ) زمينه جدي اجراي طرحهاي شبكه ها فراهم شد. ابتدا طرح استان در آذربايجان غربي به صورت پايلوت اجرا شده و پس از رفع مشكلات يك شهرستان از هر استان كه بهتر مي‌توانست از حمايت نمايندگان مجلس و شوراي اسلامي برخوردار باشد . انتخاب شده و طرح در آن اجرا شد . در استان فارس شهرستان فسا در سال 1364  به عنوان شهرستان نمونه زير پوشش طرح گسترش قرار گرفت .

از آن سال به بعد ديگر شهرستانها نيز به تدريج زير پوشش طرح قرار گرفتند ( به گونه اي كه در سال 1370 كليه شهرستانهاي استان فارس زير پوشش طرح قرار داشتند .)

متولي پيگيري اجراي برنامه هاي نظام شبكه در مراكز بهداشت استانها گروه گسترش شبكه ها و در مراكز بهداشت شهرستانها واحد گسترش شبكه مي‌باشد ( در شهرستانهاي بزرگ نيز مراكز آموزش بهورزي در جهت تربيت بهورزان جديد اقدام مي‌نمايند )  بازآموزي بهورزان شاغل نيز در شهرستانها با پيگيري مركز آموزش بهورزي ، ستاد گسترش شبكه و مشاركت واحدهاي ستادي شهرستان انجام مي‌گيرد

اهم فعالیت های واحد:

 • شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي وتوانايي هاي بالقوه منطقه وتهيه طرح هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه سياسي، اقتصادي واجتماعي كشور
 • بررسي، مطالعه ، برآورد ومكان يابي واحدهاي بهداشتي درماني
 •  پيشنهاد ايجاد وراه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني
 • مطالعه وبازنگري طرح هاي گسترش باتوجه به تغييرات سياسي، جغرافيايي وجمعيتي ايجادشده درمنطقه
 • بررسي، پيش بيي وتهيه وتوزيع منابع موردنياز جهت راه اندازي واحدها
 • برآورد وتامين وتوزيع نيروي انساني درقالب نيروهاي موقت (طرحي وپيام آور) ، قراردادي واستخدام رسمي وپيماني
 • نظارت برنحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني
 • جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع واستقرار واحدهاي بهداشتي درماني
 • جلب مشاركت جامعه درتوسعه برنامه هاي نظام سلامت (محلات،مساجد،مدارس وشوراها و..)
 • اجراي ضوابط مربوط به نظارت برپذيرش وگزينش بهورزان موردنياز
 • نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب وتربيت بهورزان
 • بررسي پيش بيني وبرآورد منابع لازم به منظور بهبود استاندارد فضاهاي بهداشتي، تجهيزات ونيروي انساني
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي ودوره هاي بازآموزي جهت نيروهاي انساني شاغل
 • همكاري مستقيم با فصلنامه بهورز درخصوص تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان مشاركت درتهيه مقالات
 • مديريت، طراحي وتدوين برنامه هاي آموزشي براساس مفاهيم بنيادي نظام سلامت جهت پزشكان ونيروهاي جديد نظام بهداشتي
 • برگزاري كارگاهها ودوره هاي آموزشي در راستاي بهبود روشها واستانداردهاي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحدهاي بهداشتي درماني استان به منظور تقويت روند برنامه ريزي عملياتي
 • طراحي، ارائه وانجام پروژه هاي تحقيقاتي درخصوص ارتقاء وبهبود كيفيت خدمات
 • بررسي، مطالعه وتجزيه وتحليل داده هاي آماري ومطابقت آن با نيازهاي منطقه اي وتعيين اولويت ها وتنظيم برنامه هاي ساليانه وميان مدت
 • نظارت بر اجراي ضوابط ومقررات گسترش واحدهاي بهداشتي
 • جمع آوري، استنتاج ، تجزيه وتحليل وانتشارات اطلاعات حاصل از وقايع حياتي حاصل از زيجهاي حياتي خانه هاي بهداشت وارائه گزارشات مدون درسطح درون بخشي، ميان بخشي و برون بخشي
 • اجراي برنامه نظام ثبت مرگ ومير
 • ترسيم دقيق چهره مرگ وبيماري درجامعه، به منظور شناسايي علل بروز ومقابله با عوامل سبب ساز آن
 • اجراي برنامه بيمه روستايي وپزشك خانواده

اهداف و فعاليت هاي واحد :

 

-         رسيدن به فعاليت ۱۰۰% واحدهاي بهداشتي برابر طرح گسترش جاري

 

-         رسيدن به اهداف خدمات بهداشتي اوليه (P.H.C)

 

-         آماده سازي جهت فعاليت ساير واحدها و گروه ها

 

مطالب آموزشي كه توسط واحد تهيه مي شود از قبيل موارد ذيل مي باشد :

 

-         تهيه مطالب آموزشي منطبق با سيستم جهت نيروهاي جديدالورود

 

-         تهيه مطالب آموزشي جهت حين خدمت كاركنان

 

-         تهيه طرح درس جهت نيروهاي گسترش (اختصاصي