آموزش سلامت

آموزش سلامت :

پرسنل واحد :

آرزو پرون 

سمت : کارشناس آموزش سلامت 

تحصیلات : مهندسی بهداشت محیط

تلفن داخلی : 220

تلفن مستقیم: 44626604-044

چرا آموزش سلامت:

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز مي‌شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي‌كند.آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت شده و تركيبي ازحمايت هاي آموزشي ، ساختاري ، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است .آموزش دهندگان سلامت ، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني و راه هاي جديد كار برد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي‌باشند . تمام مراقبين سلامت ( و بيش از آن تمام فعالان توسعه پايدار ) آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي‌باشد .گستردگي طيف آموزش دهندگان سلامت از وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تا بهورزان سخت كوش و فداكار و رابطان پر افتخار سلامت ، فرصتي است كه بايد با افزايش آشنائي آنان با دانش ها و مهارت هاي مورد نياز براي ارائه انواع خدمات آموزش سلامت از مرحله تعيين نيازها تا اجرا و پايش و ارزشيابي مداخلات آموزشي سلامت ، تقويت گردد. 

 

شرح وظايف كارشناس آموزش سلامت در مرکز بهداشت شهرستانها :

 

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف گروه آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه 
 • برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و و ساير شواهد در شهرستان
 • ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

·         آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

·         برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

·         ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

·         توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

·         جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

·         همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

·         مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان

·         مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در شهرستان

·         توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

·         مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

·         همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

·         جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

·         حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان

·         مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

·         شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

·         همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد در شهرستان

شرح وظايف خانه هاي بهداشت در آموزش سلامت:

 • مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
 • تعیین اولویت های بهداشتی
 • برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
 •  تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
 •  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
 •  تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
 • جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
 • تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
 • پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
 • توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش  

 شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت:

·         نيازسنجي آموزشي منطقه

·         تعيين اولويت هاي آموزشي با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتي منطقه و نيازسنجي بعمل آمده

·         برنامه ريزي آموزشي براي ارتقاء دانش بهداشتي مردم با توجه به اولويت ها و چهره اپيدميولوژيك جامعه

·         آشنايي با شيوه هاي آموزش به روش نوين و مشاركتي

·         آموزش به پرسنل در خصوص شيوه هاي آموزش به مردم

·           تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)

·           ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طريق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي

·           ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه به مركز

·         تشكيل  حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط پزشك مركز

·         جلب  مشاركت مردم و هماهنگي بين بخشي در  اجرا ي برنامه آموزشي

·           پايش ،نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و ارائه طريق به منظور ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي

·           نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت

·           آموزش چهره به چهره در هنگام معاينه بيماران و مشاوره براي حل مشكلات

·           تشكيل جلسه درون بخشي با پرسنل مركز و تهيه برنامه مداخله اي بصورت تيمي به منظور رفع مشكل بهداشتي منطقه

·         نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزشي كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه هاي بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كيفيت آموزش

·            نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز


شرح وظايف كاردان و كارشناس بهداشتي در آموزش سلامت :

·         نيازسنجي آموزشي منطقه

·         تعيين ، مشخص نمودن وضعيت موجود در زمينه مسايل و مشكلات بهداشتي مناطق تحت پوشش مركز و اولويت بندي آنها و مشخص كردن سهم آموزش در هر مشكل

·         برنامه ريزي آموزشي بر اساس تعيين اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه

·           تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)

·           طراحي برنامه هاي مداخله اي در جهت حل مشكل منطقه

·           اجراي برنامه آموزشي با روشهاي نوين متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش

·          ارزشيابي آموزشها و نتايج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعيين اثر بخشي آموزشي

·         نظارت ، ارزشيابي بر اجراي برنامه هاي آموزشي از نظر كمي و كيفي بر خانه هاي بهداشت

·          همكاري با بهورزان در زمينه آموزشهايي كه از عهده بهورزان خارج است

·         نظارت بر شيوه هاي آموزشي كه توسط بهورزان در خانه هاي بهداشت ارايه مي گردد با توجه به گروه مخاطب

·         ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه  توسط ماماي خانواده و بصورت فصلي توسط كاردان يا كارشناس منطقه به مركز

·         تشكيل حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط كاردان يا كارشناس مركز

·         ارزشيابي از جلسات آموزشي برگزارشده توسط بهورز و تجزيه و تحليل اطلاعات

·         فرم ارزشيابي از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش

·         نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز

·         تاكيد بر آموزش بهورزان در زمينه مواردي كه سطح آگاهي آموزش گيرندگان در ارزشيابي بعمل آمده پايين است

·         17.   توزيع صحيح نشريات آموزشي از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه هاي بهداشت و نظارت بر نصب جايگاه مناسب پوسترها در خانه هاي بهداشت

·          گسترش فضاهاي آموزشي (مدرسه ، مسجد و ...)

·         نظارت وتاكيد بر استفاده از وسايل كمك آموزشي در مراكز و خانه هاي بهداشت

·         تقويت مشاركت مردمي در برنامه ريزي ، اجراي  و ارزشيابي مسايل سلامت

·         برگزاري جلسه آموزشي جهت بهورزان مناطق تحت پوشش

·         پيگيري طرح بسيج سلامت در منطقه و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به نيروههاي تحت پوشش

·         جمع آوري و ارسال گزارش فعاليت هاي آموزشي اجرا شده توسط فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج به مركز

·         برگزاري جلسات آموزشي جهت فرماندهان پايگاه مقاومت بسيج بر اساس مشكل منطقه

 

دریافت فایل های مربوطه:


   دانلود : شرح_وظیفه_و_گردشکار_فعالیتهای_واحد.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : شرح وظایف.pdf           حجم فایل 292 KB