بهداشت روان

بهداشت روان :

 

پرسنل واحد :

هدایت افروزه

 

تلفن ثابت: 

تلفن داخلی : 224

شرح وظایف:

شرح وظايف کارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعی وپيشگيری از اعتياد : 

  1- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

  2- ثبت، جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و اعتياد وسوء مصرف مواد تهيه گزارش‌های ماهانه وساليانه

  3- تهيه وتدوين متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

  4- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طريق تدوين و انتشار متون آموزشی از طريق رسانه‌ها

  5- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

  6- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی يا اساتيد و مسئولين سازمان‌های ذيربط جهت تبادل نظر، تصميم گيری و برنامه ريزی در سطح شهرستان

  7- تعيين و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

  8- پايش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

  9- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

  10- هماهنگی جهت ارزشيابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

  11- مشارکت درون بخشی و بين بخشی با ساير سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان و پيشگيری از اعتياد

  12- همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولين سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پيشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدايت فعاليت‌های آنها

  13- ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نيازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرين دستاوردهای علمی و اجرايی کشوری

  14- مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوين گزارش عملکردهای ساليانه

  15- تعيين اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملياتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

  16- آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهيم سلامت روان به منظور افزايش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

  17- آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بيماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بيماران

  18- آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطين بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

  19- ارائه مشاوره و حمايت‌های روان شناختی به بيماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بيماری‌های قلبی، سرطان، ايدز، معلوليت‌های جسمی) جهت افزايش توان مقابله با اختلالات جسمی و پيشگيری از بروز اختلالات روانپزشکی

  20- پايش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطين بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

  21- مشارکت در تهيه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

  22- شناسايی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعيت تحت پوشش تيم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

  23- ارجاع بيماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

  24- ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

  25- ارائه حمايت‌های روانی اجتماعی در حوادث و بلايا و مداخله در بحران

  26- پيگيری و مراقبت بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

  27- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای فرزند پروری

  28- تسهيل دسترسی بيماران شديد به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزيستی و کميته امداد)

  29- پذيرش بيماران و انجام درمان‌های غير دارويی، مشاوره و انجام مداخلات حمايتی

  30- انجام مداخلات پيشگيری جهت ارتقاء آگاهی جامع

  31- برنامه ريزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی به منظور ارتقاء کيفيت علمی ارايه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

  32- - آموزش نيروهای بدو خدمت

  33- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمين و والدين مدارس مروج سلامت درشهرستان

  34- نظارت بر مدارس مروج سلامت

  35- - نظارت بر مراکز ترک اعتياد و همکاری با تيم بازرسی استان

  36- نظارت بر مرکز گذری DIC و جمع آوری آمار ارسالی از اين مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

  37- نظارت بر کلينيک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از اين مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

  38- تشکيل کميته های پيشگيری از اعتياد وپيگيری واجرايی مصوبات کميته

  39- همکاری با اداره بهزيستی برای بازديد از کمپها و پلمپ کمپهای غير مجاز

 

  شرح وظايف کارشناس بهداشت روان :

  40- تشکيل و شرکت در کميته فنی سلامت روان شهرستان ، پيگيری و اجرای تصميات آن

  41- تدوين برنامه ساليانه سلامت روان با توجه به اولويتها و دستورالعملها

  42- طراحی جدول گانت و پيگيری برنامه های آموزشی

  43- شناسايی مشکلات سلامت روان منطقه

  44- تهيه و تدوين برنامه های آموزشی سلامت روان برای عموم مردم و مشارکت در اجرای آن

  45- تهيه و تدوين برنامه های آموزشی سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی درمانی

  46- تهيه و تدوين برنامه های آموزشی سلامت روان برای گروه های خاص اجتماعی ( نظير معتادان ، نوجوانان ، جوانان و ... ) و مشارکت در اجرای آن

  47- طراحی و تدوين مفاد و رسانه های آموزشی نظير پوستر ، مقاله ، ترجمه متون علمی و آموزشی در زمينه بهداشت روان

  48- شرکت در کارگاه و سمينارهای آموزشی

  49- مشارکت در تدوين و اجرای طرح های پژوهشی مناسب با نياز جامعه

  50- پايش و ارزشيابی مداوم برنامه های اجرايی و ارائه پيشنهادات و توصيه های لازم جهت رفع نارسايی ها و بهبود عملکرد

  51- تدوين برنامه پايش و نظارت از فعاليتهای سلامت روان انجام شده در سطح شبکه

  52- پايش منظم برنامه های سلامت روان اجرا شده در سطح شبکه و ارائه پسخوراند لازم

  53- هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی در جهت پيشبرد برنامه های سلامت روان

  54- ارائه گزارش شش ماهه پيشرفت عملکرد برنامه های سلامت روان به استان با نظر مدير يا معاون بهداشتی شهرستان

  55- تدوين برنامه مشاوره فردی و گروهی در دو بخش بهداشت و درمان با تاکيد بر مشاوره گروهی

  56- پيگيری جهت اختصاص مکان مناسب برای ارائه خدمات مشاوره