ریاست بیمارستان نبی اکرم

 

دکتر افشین چهره قانی

ریاست بیمارستان نبی اکرم ص اشنویه

داخلی 241