ستاد شبکه شهرستان

روابط عمومی و اطلاع رسانی

فیروز امیری

تلفن تماس مستقیم  04444690331

داخلی 211

موبایل 09149421561