مدیریت شبکه شهرستان

دکتر حسین زرزا

مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه