دبیرخانه

 

شرح وظايف  مسئول دبيرخانه

پرسنل واحد :

سید رحیم مهدوی - مسئول دفتر و دبیرخانه

شاغل اين پست با رعایت موازين شرعي و بر طبق مقررات ، وظايف مشروحه زير را انجام مي دهد :

- دريافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده و تقسيم آن به قسمت هاي تابع اداره بر اساس اختيارا ت تفويض شده .

- تحويل پيش نويس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه  برگ ها و دستور العمل ها به ماشين نويسي پس از امضا ي مقام مربوط .

- اقدام به منظور مقابله ي نامه ها و تطبيق پيش نويش ها با متن تايپ شده و رفع نواقص آن .

 - اقدام به تكثير بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمونه برگ ها و غيره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعايت صرفه جويي .

- تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد و تأييد و گواهي آن ها .

- ارجاع نامه هاي ماشين شده به مدیریت يا معاونين براي امضا بر حسب تفويض اختيار .

- پاسخگويي به سؤالات مراجعان و انجام راهنمايي هاي لازم .

- تهيه پيش نويس مكاتبات لازم .

- انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

 

تلفن:

تلفن داخلی : 211

تلفن مستقیم : 44624956 - 044