امور مالی

 واحد امور مالی

پرسنل واحد :

ایوب گلستانه 

 پست سازمانی : مدیر مالی شبکه 

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت مالی

 

 

محمد سلیم مهدیزاده

پست سازمانی : مسئول رسیدگی به اسناد حسابداری

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

مصطفی پاشاخانی

پست سازمانی : مسئول حقوق و دستمزد

تحصیلات : لیسانس حسابداری

 

جلال چارکداری 

پست سازمانی : مسئول رسیدگی اسناد

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

نظیر رسولی

پست سازمانی : بایگانی امور مالی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

 

سروین محمد حسن

پست سازمانی : کارشناس ثبت اسناد حسابداری

تحصیلات : لیسانس حسابداری

 

 

تلفن:

تلفن داخلی : 210 - 209 

تلفن مستقیم : 44622959 - 044