کارگزینی

کارگزینی:

اسماعیل برهمی 

پست سازمانی : مسئول واحد کارگزینی

تحصیلات : لیسانس اقتصاد و بازرگانی

 

فرهاد محمدی 

پست سازمانی : کارگزین

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

 

آزاد محمدی 

پست سازمانی : متصدی امور دفتری

تحصیلات : کاردانی امور اداری

 

داخلی : 218

تلفن مستقیم : 4444631114

شرح وظایف واحد:

1- تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت،اضافه كاري و تنبيه و تشويق و نظيرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
2- تهيه احكام پرسنلي
3- بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي
4- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل
5- تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود
6- پيش بيني و تهيه احتياجات پرسنل
7- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف
8- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان
9- پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه
10- پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت )
11- امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب k
12- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند
13- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال
14- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي
15- تشكيل كميته مختلف مربوط به منابع انساني در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغيير عنوان ، طرح تكريم ارباب رجوع و غيره و پيگيري مصوبات كميته
16- انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان
17- تهيه و تكميل برگه هاي تخصيص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغير عنوان
18- اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكييل كميته هاي مربوطه
19- انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان
20- كنترل ورود و خروج پرسنل
21- بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل
22- نظارت بر رعايت شئونات اسلامي در محيط كار
23- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
24- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربطه
25- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي
26- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد
27- انجام ساير امور ارجاعي