امین اموال

واحد امین اموال :

فیروز حبیب یار

پست سازمانی : حسابدار و امین اموال

تحصیلات : ارشد حسابداری

 

خالد معروف بیگی

تحصیلات : کارشناس حسابداری

پست سازمانی : حسابدار

داخلی : 212