انبار مرکزی ملزومات و تجهیزات

نام ونام خانوادگی:ایوب گلستانه نلیوان

سمت:مسئول انبار ملزومات و تجهیزات شبکه بهداشت و درمان اشنویه

محل خدمت:ستاد شبکه

تلفن واحد انبار:داخلی216ومستقیم04444631471