معرفی اعضا

1ـ رئیس کمیته حقوق شهروندی و عفاف و حجاب - دکتر ابوبکر افشنگ

2ـ دبیر کمیته حقوق شهروندی ـ اسماعیل برهمی

3ـ دبیر کمیته عفاف و حجاب ـ حکیمه نعمتی

اعضای کمیته :

1ـ توحید زاهدی - حراست شبکه

2ـ محی الدین احمدی اذر - معاون اجرایی مرکز بهداشت

3ـ هاشم یوسفی - مدیر داخلی

4ـ محمدسلیم مهدیزاده - مسئول امور مالی

5ـ رزگار بهرامیان - مترون بیمارستان

6ـ صدیق مردان رزگه - مسئول فوریتهای پزشکی

7ـ سعدا صلاحی - مسئول آموزش بهداشت

8ـ یاسین خالدی - مسئول فناوری و روابط عمومی

9ـ دکتر عبدالحسین زرزا - مسئول مرکز شهری یک

10 ـ دکتر میثم زوار - کسئول مرکز شهری دو

11ـ دکتر نادر معماری - مسئول مرکز شهری روستایی نالوس

12 ـ عزیز عزیزی - مسئول مرکز روستایی نلیوان

13 - نسرین آسال  - مسئول مرکز آغبلاغ