شرح وظایف

اهداف

الف) گسترش و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه در چهارچوب وظائف و مأموريتهاي سازماني.

ب) صيانت از حقوق شهروندي، برخورد كريمانه و محبت آميز با مردم و حفظ كرامت آنان.

ج) آگاه سازي مردم از حقوق و تكاليف به منظور ارتقاء انضباط اجتماعي و قانون­گرائي در جامعه.

هـ) پيشگيري از بروز تخلفات اداري و رسيدگي به شكايات مردم و پيگيري براي برخورد با متخلفين در ادارات.

مأموريت

رئيس ستاد صيانت دستگاههاي اجرائي مأموريت دارد با بكارگيري دبيران ستاد صيانت(1- دبير عفاف و حجاب 2- دبير حقوق شهروندي) نسبت به ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و صيانت از حقوق شهروندي و كاهش تخلفات اداري در دستگاه مربوطه با اجراي برنامه­هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مركزي صيانت وزارت كشور و ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

ساختار

1-  رئيس دستگاه اجرائي رئيس ستاد صيانت است و جانشين ايشان، يكي از معاونين با انگيزه و ذيربط است كه بنا به نظر مقام عالي دستگاه انتخاب مي­شود.

2-  ستاد صيانت داراي دبيران زير مي­باشد:

الف) دبير حقوق شهروندي ( ترجيحاً رئيس بازرسي دستگاه به دليل وظايف ذاتي بازرسي)

ب) دبير عفاف و حجاب ( ترجيحاً مدير حوزه رياست بدليل ضرورت پيگيري برنامه­ها ازكليه معاونين و واحدهاي تابعه)

3- اعضاء ستاد صيانت كه بصورت مشترك در موضوعات: عفاف و حجاب و حقوق شهروندي مسئوليت پيگيري امور محوله را برعهده دارند

كميته هاي تخصصي دبيران ستاد صيانت با حضور افراد ذيربط در دو حوزه عفاف و حجاب و صيانت از حقوق شهروندي ماهي يكبار تشكيل و جمع بندي آنها براي تصويب نهائي و صدور دستورات هماهنگي در جلسات عمومي ستاد صيانت دستگاه مطرح مي­شود.

4-     جلسات ستاد صيانت هرسه ماه يكبار با رياست رئيس ستاد( عالي­ترين مقام دستگاه) و در غياب ايشان توسط جانشين ستاد برگزار مي­شود.

5-     حكم جانشين رئيس ستاد و احكام مسئوليتي دبيران و عضويت سايراعضاي ستاد ، توسط رئيس دستگاه مربوطه صادر ميشود.

6-     درصور نياز با موافقت رئيس ستاد، مي­توان از شخصيتها و صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي براي شركت در جلسات دعوت به عمل آورد.

7-     پيگيري برنامه­هاي درون سازماني حجاب و عفاف هردستگاه ترجيحاً به عهده مشاور امور بانوان مربوطه خواهد بود كه زير نظر دبير عفاف و حجاب ستاد صيانت اقدام مي­نمايد.

 

شرح وظايف رئيس کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب

1-     آگاهي از برنامه­هاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي با مطالعه قوانين و دستورالعملهاي مربوطه و پيگيري اجراي برنامه­هاي مصوب ستاد صيانت دستگاه و مأموريتهاي ابلاغي ستاد مركز صيانت و دستور تشكيل اطاق فكر.

2-     ايجاد عزم و اراده جمعي در دستگاه به منظور ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ا احترام به حقوق شهروندي.

3-     صدور حكم مسئوليت همراه با شرح وظايف براي دبيران و ساير اعضاي ستاد صيانت.

4-     برگزاري جلسات منظم ستاد صيانت هر سه ماه يكبار به منظور برنامه­ريزي و هماهنگي­ها و اجراي فعاليتهاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي.

5-     امضاء دعوت نامه و ابلاغ مصوبات به اعضاي ستاد صيانت و ساير بخشهاي ذيربط.

6-     نظارت بر بخشهاي مختلف و مراكز استاني دستگاه مربوطه و واحدهاي وابسته و تحت پوشش و سركشي و ارزيابي از فعاليت و وضعيت آنها با استفاده از ابزارهاي نظارتي در حوزه­هاي عفاف و حجاب ( برون سازماني و درون سازماني ) و حقوق شهروندي.

7-     توجه ويژه به عنصر كليدي استمرار آموزش در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي در دستگاه مربوطه.

8-     ايجاد ساز و كار دريافت نظرات و رسيدگي و پيگيري گزارش تخلفات و شكايات مردمي در حوزه­هاي حقوق شهروندي و عفاف و حجاب از طريق دبيران مربوطه.

9-     نظارت بر ارسال گزارش منظم و نوبه­اي صورتجلسات، مصوب ابلاغي و اقدامات بعمل آمده به ستاد مركزي از طريق دبيران ستاد صيانت( هر سه ماه يكبار)

10-  حمايت و نظارت بر پاسخگوئي مناسب به بازرسين ستاد مركزي صيانت با ارائه مستندات.

شرح وظايف دبير حقوق شهروندي ستاد صيانت ازحقوق شهروندی

1-     بررسي، مطالعه و آسيب­شناسي موانع صيانت ازحقوق شهروندي همچون: ضعف­آشنائي كاركنان و عموم مردم باوظائف دستگاه­و قوانين و مقررات مربوطه بروكراسي اداري و بي­انگيزگي براي ارائه خدمات بهتربه شهروندان دركوتاهترين زمان.

2-     بازنگري قوانين و مقررات جاري دستگاه مربوطه كه بيشترين مشكل را براي مرجعين ايجاد مي­كنندو پيشنهاد اصلاح آنها به رده­هاي بالادستي.

3-     تدوين و ارائه شيوه­هاي مدبرانه جلوگيري از تخلفات سازمان يافته و ممانعت از تقابل كاركنان دستگاه با مردم و برنامه­ريزي براي افزايش رابطه كريمانه و محبت­آميز ميان كاركنان و ارباب رجوع.

4-     ايجاد عزم و اراده جمعي در دستگاه و مشاركت عموم كاركنان براي مقابله با تخلفات و فساد اداري.

5-     تدوين يا بازنگري  و ترويج منشور اخلاقي سازماني و صيانت از حقوق شهروندان و اطلاع­رساني از مواد آن و تشريح موارد خلاف نظير كم­كاري، سو استفاده از بيت­المال، پارتي بازي، رشوه و 000 براي كاركنان بويژه از طريق برگزاري كلاسهاي اخلاق ماهانه با دعوت از اساتيد در هريك از واحدهاي ساختماني سازمان.

6-     تعيين شاخصهاي صيانت از حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع در هر دستگاه و الويت­بندي آنها براساس شرح وظايف سازماني و ارزيابي نوبه­اي از اجراي آنها( 6 ماهه يا سالانه).

7-     الگوبرداري و ترويج فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و احترام به ارباب رجوع از طريق شناسائي و تجليل از اقدامات مهم كاركنان نمونه.

8-     اطلاع رساني در رسانه­هاي گروهي براي ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم از مقررات مربوطه و رعايت آنها و همچنين صيانت از حقوق شهروندي در واحدهاي ذيربط.

9-     تعيين محورها و تهيه محتواي آموزشي در سطح مديران و كاركنان( شامل حقوق شهروندي، تخلفات اداري، تكريم ارباب رجوع و ....) متناسب با وظايف و مأموريتهاي سازمان به منظور برگزاري دوره­هاي آموزشي از طريق مركز آموزشي دستگاه مربوطه براي تمامي كاركنان.

10-  تبيين و آشنا نمودن مراجعين با قوانين و مقررات و وظائف دستگاه( موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلوها و ارائه بروشورهاي راهنما.

11-  انجام نظارتهاي غير محسوس و بهره­گيري از سامانه­هاي نظارتي درون سازماني و دريافت گزارش تخلفات اداري و شكايات مردمي از طريق:

الف) صندوق انتقادات

ب) دريافت پيامك

ج) تلفن گويا

د) سايت و 000

به منظور رسيدگي و برخورد مناسب با متخلفين و اعلام نتيجه رياست ستاد صيانت دستگاه.

تبصره: انجام مشاوره­هاي روانشناختي و مذهبي با رويكرد كريمانه و محبت­آميز و برگزاري دوره­هاي آموزشي نظيرطرح اميد درمراحل­اوليه ودرصورت تكرارتخلف پيگيري وبرخوردمناسب ازطريق هيأتهاي­رسيدگي بتخلفات­اداري، حراست وساير مراكز ذيربط صورت پذيرد، در هرحال شناسائي و برخورد قاطعانه با جرائم سازمان يافته از قاطعيت و الويت بيشتري برخوردار است.                                             

12-  پيگيري و تهيه و تدوين تكاليفي كه ارباب رجوع نسبت به سازمان و مقررات آن بايد رعايت نمايند و اطلاع­رساني مناسب  آن از طريق واحدهاي ذيربط، رسانه­هاي گروهي و بويژه آموزشهاي الزامي قبل از صدور مجوز و ارائه خدمات به متقاضيان، نظير آموزش و آزمون قبل از صدور گواهينامه رانندگي.

13-  تأكيد، تقويت، سازماندهي و ايجاد هماهنگي نسبت به نظارت بر حسن رفتار كاركنان با ارباب رجوع با روشهاي مطلوب به همراه تشويق آنها و سعي در ارتقاي نظارت به شكل كاربردي و اثربخش بصورت غير محسوس و همچنين حمايت و فعال كردن ستادهاي مربوطه نظير امر به معروف و مهي از منكر، اقامه نماز و 000.

14-  ارسال گزارش اقدامات و نتايج آنها به بازرسي ستاد مركزي صيانت( هر سه ماه يكبار).

15- بازرسي و نظارت مستمر و دقيق بر عملكرد مراكز و واحدهاي تابعه، وابسته و تحت نظارت دستگاه.

16-  پاسخگوئي مناسب به بازرسين اعزامي از سوي بازرسي ستاد مركزي صيانت( وزارت كشور) با ارائه مستندات.

17- ايجادبانك­اطلاعات مربوط به فساد اداري­كاركنان و تخلفات­مراجعين­براي ايجاد محروميتها و تشديدبرخورد درصورت تكرار.

18- پيگيري و فعال كردن ميز خدمت در ورودي سازمانها با بكارگيري افراد متعهد و با انگيزه بالاي خدمتي براي پاسخگوئي به سؤالات و راهنمائي مراجعين و دريافت شكايات آنها.

19- تشكيل جلسات حداقل ماهانه كميته تخصصي حقوق شهروندي ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه نتايج به ستاد صيانت دستگاه.

 

شرح وظايف دبير عفاف و حجاب

آشنائي به قوانين و دستورالعملها و بخشنامه­هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مركزي صيانت و 000 در امر ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و قرائت مكرر آنها در جلسات و اهتمام در اجرائي كردن آنها.

1-     تشكيل جلسات حداقل ماهيانه كميته تخصصي حجاب و عفاف ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه مصوبات و گزارش اقدامات به ستاد صيانت دستگاه.

2-     پيگيري اجراي مصوبات جلسات ستاد صيانت دستگاه در خصوص فعاليتهاي درون سازماني مصوب ستاد مركزي صيانت و برون سازماني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور دستورالعملهاي جداگانه براي يكايك آنها با امضاء مقامات مسئول دستگاه.

3-     برنامه­ريزي و هماهنگي در حسن اجراي بخشنامه­هاي ابلاغي و مصوبات ستاد صيانت دستگاه با پيش­بيني راهكارهاي عملي و اثربخش در برنامه­هاي ترويج حجاب و عفاف.

4-     ابلاغ برنامه­ها و دستورالعملها به مراكز تابعه و تحت پوشش با امضاء مقامات ذيربط دستگاه براي ترويج حجاب و عفاف و نظارت بر اجراي آنها.

5-     تشكيل جلسه با رده­هاي تابعه و تحت پوشش و گزارش­گيري از اقدامات آنان در امر برنامه­هاي ترويج عفاف و حجاب.

6-     شركت در جلسات ستاد مركزي صيانت و ارائه گزارش اقدامات و مستندات مربوطه.

7-     آمادگي بمنظور پاسخگوئي به بازرسين ستاد مركز صيانت.