شرح وظایف

شرح وظايف دبير عفاف و حجاب

آشنائي به قوانين و دستورالعملها و بخشنامه­هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مركزي صيانت و 000 در امر ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و قرائت مكرر آنها در جلسات و اهتمام در اجرائي كردن آنها.

1-     تشكيل جلسات حداقل ماهيانه كميته تخصصي حجاب و عفاف ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه مصوبات و گزارش اقدامات به ستاد صيانت دستگاه.

2-     پيگيري اجراي مصوبات جلسات ستاد صيانت دستگاه در خصوص فعاليتهاي درون سازماني مصوب ستاد مركزي صيانت و برون سازماني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور دستورالعملهاي جداگانه براي يكايك آنها با امضاء مقامات مسئول دستگاه.

3-     برنامه­ريزي و هماهنگي در حسن اجراي بخشنامه­هاي ابلاغي و مصوبات ستاد صيانت دستگاه با پيش­بيني راهكارهاي عملي و اثربخش در برنامه­هاي ترويج حجاب و عفاف.

4-     ابلاغ برنامه­ها و دستورالعملها به مراكز تابعه و تحت پوشش با امضاء مقامات ذيربط دستگاه براي ترويج حجاب و عفاف و نظارت بر اجراي آنها.

5-     تشكيل جلسه با رده­هاي تابعه و تحت پوشش و گزارش­گيري از اقدامات آنان در امر برنامه­هاي ترويج عفاف و حجاب.

6-     شركت در جلسات ستاد مركزي صيانت و ارائه گزارش اقدامات و مستندات مربوطه.

7-     آمادگي بمنظور پاسخگوئي به بازرسين ستاد مركز صيانت.