بهداشت خانواده

واحد سلامت خانواده

پرسنل واحد :

سید رسول نوری - مسئول واحد

 

الهام رحیمی زاده - کارشناس بهداشت خانواده

 

تلفن داخلی : 215

تلفن مستقیم : 44631150-044