ریاست بیمارستان

دکتر ابوبکر افشنگ

تحصیلات : دکترای دندانپزشکی

شماره تماس ثابت : 44624956 - 044

تلفن داخلی : 211