امور مالی

واحد امور مالی

پرسنل واحد :

محمدسلیم مهدیزاده - مسئول واحد - عامل مدیریت مالی

 

احمد رسولیان- کارشناس بودجه

 

مصطفی پاشاخانی- حقوق و دستمزد

اسماعیل قهرمانی- رسیدگی به اسناد مالی و کارشناس تعهدی

عبدالوهاب چشم پنام - سیدگی به اسناد مالی و کارشناس تعهدی

 

تلفن:

تلفن داخلی : 213

تلفن مستقیم : 44622959 - 044