کارپردازی

واحد کارپردازی:

خالد معروف بیگی - کارپرداز شبکه و بیمارستان

 

فواد زرزا - کارپرداز