رسالت بیمارستان

رسالت(ماموریت) بیمارستان نبی اکرم (ص) اشنویه                                          MISSION

این بیمارستان در راستای استانداردهای ملی اعتباربخشی با استفاده از امکانات و پرسنل خود خدمات زیر را ارائه می کند:

1.        ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب برای کلیه بیماران مراجعه کننده با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود

2.       ارائه خدمات اورژانسی موثر و کارآمد برای بیماران، صرف نظر از توانایی آنها در پرداخت هزینه های درمان

3.       توانمند سازی کارکنان، جامعه و بیماران از طریق ارائه آموزشهای کاربردی به منظور پاسخدهی به  نیازهای جدید

4.       افزایش سطح سلامت و سطح رضایتمندی جامعه از طریق بهبود مستمر کیفیت