سیاستهای بیمارستان

سیاستهای اصلی بیمارستان

 

1.       رعایت محرمانگی اطلاعات بیماران

2.      تدوین فرایندهای اصلی در بیمارستان

3.     تدوین شاخصهای اولویتدار بخشها

4.     مدیریت مخاطرات در بیمارستان( شناسایی عوامل خطر ساز)

5.     رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در سیستم تغذیه

6.      اجرای محورهای طرح تحول نظام سلامت

7.     تخصیص منابع مالی به مشکلات اولویتدار بخش ها

8.     فعالسازی کمیته های بیمارستان

9.      نظارت بیشتر بر قراردادهای مالی بیمارستان

10.   ساماندهی نیروی انسانی

11.   تدوین و رعایت منشور حقوق بیمار

12.  حمایت از گروههای آسیب پذیر جامعه

13. تدوین نظام کارآمد رسیدگی به شکایات

14.  استقرار سیستم هموویژولانس

15.  برنامه های نگهداشت بیمارستان(تجهیزات، سیستمهای کامپیوتری و....)

16.  رعایت بهداشت دست